Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Newyddion Diweddaraf

Newyddion a Digwyddiadau Medi 2018


News and Events September 2018

Mae ein cylchlythyr mis Medi allan!

Mae cymaint o ddigwyddiadau dros yr wythnosau nesaf – hyfforddiant LinkedIn, Dosbarthiadau Cymraeg, cwrs Diogelwch Bwyd, Cymhorthfa Gynllunio, cwrs Excel a llawer, llawer mwy!

...mwy


Newyddion a Digwyddiadau Awst 2018


News and Events August 2018

Mae ein cylchlythyr Newyddion a Digwyddiadau mis Awst allan! Y mis hwn mae’n llawn digwyddiadau gwych a lot o hyfforddiant busnes. Mae hefyd yn cynnwys manylion y swyddfeydd sydd ar gael i’w rhentu ac mae’r adran ‘Cwrdd â’r Tîm’ yn cynnwys Iola Gilbert, Cydlynydd Cyfar

...mwy


Newyddion a Digwyddiadau Gorffennaf 2018


News and Events July 2018

Mae ein cylchlythyr misol Newyddion a Digwyddiadau mis Gorffennaf yn llawn o ddigwyddiadau gwych. Cliciwch yma i’w lawrlwytho.

...mwy


Newyddion a Digwyddiadau Mehefin 2018


News and Events June 2018

Edrychwch ar be sy’n mynd ymlaen yma yn Glasdir yn ein cylchlythyr diweddaraf.

...mwy


Diwrnod Cenedlaethol Mentrau Cymdeithasol 2017Arolwg Swyddfa Archwilio Cymru - 'Fy ngwasanaethau gwledig'


Wales Audit Office Survey - 'My Rural Services'

Fe hoffi’r Swyddfa Archwilio Cymru clywed beth ydych chi yn ei feddwl o ystod ac ansawdd y gwasanaethau sydd ar gael.

...mwy


Gwydr Glasdir


Glasdir Glass

Mae stori unigryw yn cyd-fynd â’r gwydr lliw yma yn Glasdir. Yn y blog hwn byddaf yn mynd ati i gyflwyno’r stori a rhannu’r hanes hudol am waith gwydr Glasdir.

...mwy


Diwrnod Cenedlaethol Cyfryngau Cymdeithasol


Social Media Day 2017

Mae’n ddiwrnod Cenedlaethol Cyfryngau Cymdeithasol! Heddiw yw’r diwrnod i ddathlu pob agwedd cyfrwng cymdeithasol. A gan fod Academi Sgiliau wrth eu boddau efo’r cyfryngau cymdeithasol maent yn cynnig 20% oddi ar BOB un o’u cyrsiau cyfryngau cymdeithasol sydd yn rhedeg dros y misoedd nesaf.

...mwy


Cyfeirlyfr Meddalwedd Cyflymu


Superfast Software Directory

Mae Cyflymu Cymru i Fusnesau wedi cynhyrchu cyfeirlyfr sydd yn rhad ag am ddim i’w ddenfyddio. Cysodwyd y Cyfeirlyfr hwn gyda’r nod o roi dealltwriaeth i fusnesau bach a chanolig (BBaCh) am rai o’r prif gynnyrch meddalwedd. Mae’r cyfeirlyfr yn cynnwys cynnyrch a gwasanaethau sydd ar gael nid yn unig i’ch cynorthwyo i redeg busnes yn fwy cynhyrchiol ond hefyd i helpu busnesau weithio’n fwy effeithlon a phroffidiol.

...mwy


Cymorth am ddim ar gael i gwmnïau cydweithredol a mentrau cymdeithasol


Free support available to Co-Operatives and Social Enterprises

Gall busnesau cymdeithasol yng Nghonwy sy’n awyddus i ehangu neu gyflogi mwy o weithwyr fod yn gymwys am gymorth am ddim gan Busnes Cymdeithasol Cymru. Mae BCC yn brosiect a ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru, a chaiff ei gyflwyno gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Gall Busnes Cymdeithasol Cymru helpu gydag amrywiaeth eang o heriau – o gyngor ar TAW i greu gweledigaeth, o gynllunio busnes i ddatblygu’r bwrdd ac o strategaethau gwerthu i ymgysylltu â rhanddeiliaid.

...mwy


Grant Cymorth i Fusnesau Cymru


Conwy Business Support Grant

A oes angen offer ychwanegol, cyfarpar TG, deunyddiau marchnata neu hyfforddiant arnoch i helpu’ch busnes i ehangu?

Gallai Grant Cymorth i Fusnesau Conwy helpu â chostau’r eitemau hyn. Gallwch dderbyn hanner y costau tuag at offer cyfalaf. Y grant uchaf sydd ar gael yw £1000.

...mwy


Galwad am Brosiectau: Digwyddiadau Treftadaeth


Call for Projects: Heritage Events

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Conwy yn galw allan am ddigwyddiadau arloesol sy’n manteisio ac ychwanegu gwerth at ein hunaniaeth leol ac adnoddau naturiol a diwyllianol yng Nghonwy Wledig.

Mae grant ar gael hyd at £2,000 y cais gyda gofyn am isafswm o 20% o arian cyfatebol.

...mwy


Digwyddiad Cyfarfod Carwyn cyntaf yn 2017 i'w gynnal yn Glasdir


Glasdir hosts first Carwyn Connect of 2017

Mae Glasdir yn falch iawn fod y digwyddiad Cyfarfod Carwyn cyntaf yn 2017 yn cael ei gynnal yn y ganolfan. Bydd y digwyddiad fydd yn cael ei gynnal ar ddydd Iau 19 Ionawr, 6.00yh – 7.30yh yn rhoi cyfle i breswylwyr Dyffryn Conwy gyfarfod â Phrif Weinidog Cymru Carwyn Jones a’i holi am y materion sy’n effeithio arnyn nhw neu ar eu cymuned.

Os oes gennych chi gwestiwn i ofyn i Lywodraeth Cymru, os ydych am godi materion sy’n effeithio ar eich cymuned, neu os oes gennych syniad gwych a fyddai’n gwneud eich tref chi’n lle gwell i fyw, cofiwch ddod draw i Glasdir.

...mwy


 

Some of Our Clients

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.


© Halwfraint Glasdir. Wefan gan Delwedd. Bookmark and Share