Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Calendr Digwyddiadau

Gweler ein digwyddiadau yn y calendr isod:
Sêl Pen Bwrdd


Indoor Table Top Sales

Dyddiad: Dydd Sul, 24/02/2019

Amser: 08:00 - 12:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae Elusen Plant ‘Happy Faces’ yn cyflwyno Sêl Pen Bwrdd.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Clwb Marchnata Gogledd Cymru


North Wales Marketing Club February 2019

Dyddiad: Dydd Llun, 25/02/2019

Amser: 10:00 - 12:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Gan gyfarfod bob pedwerydd Llun o’r mis, mae Clwb Marchnata Gogledd Cymru yn canolbwyntio ar her neu bwnc marchnata gwahanol bob mis. Mae’r Clwb yn rhannu cymorth, cyngor a mewnwelediadau ar strategaethau a gweithredoedd profedig sy’n gweithio.

Bydd cyfarfod clwb mis Chwefror yn edrych ar sut i wneud eich busnes sefyll allan.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Diwrnod Dathlu'r Delyn


A Day to Celebrate the Harp

Dyddiad: Dydd Sadwrn, 02/03/2019

Amser: 10:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Diwrnod i ddathlu’r delyn yn Llanrwst gan roi sylw arbennig i’r deires a’i chysylltiad â’r dref.

Bydd yn ddiwrnod llawn gweithgareddau i blant ac oedolion: o gyfle i gael blas ar y delyn am y tro cyntaf gyda Telynau Tandderwen i weithdy gyda Robin Huw Bowen, o arddangosfa o hen delynau hanesyddol i sgwrs a chainc ar un o hen delynau’r dref.

Yn dilyn hyn bydd Cyngerdd am 7yh.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Cyflymu Cymru i Fusnesau - Office 365 yn Ehangu eich Busnes


Superfast Business Wales - Office 365 to Grow Your Business

Dyddiad: Dydd Mawrth, 12/03/2019

Amser: 13:00 - 17:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r gweithdy hwn yn rhan o becyn o gymorth am ddim gan Cyflymu Cymru i Fusnesau, yn arbennig ar gyfer busnesau bach a chanolig sy’n masnachu yng Nghymru.

Ymunwch â’r 2.5 miliwn o fusnesau yn y DU sy’n gweld manteision o ran cynhyrchedd drwy fynd yn ddigidol. Byddwn yn dangos i chi sut mae defnyddio Microsoft Office 365 i ehangu eich busnes mewn gweithdy wedi’i gyllido’n llawn.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Dechrau a Rhedeg Busnes - Cychwyn Busnes: Rhoi Cynnig Arni


Starting and Running a Business - Taking the Plunge - CYMRAEG

Dyddiad: Dydd Iau, 21/03/2019

Amser: 10:00 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd y gweithdy yma gan Busnes Cymru yn rhoi golwg gyffredinol o’r hyn sydd ei angen i gychwyn busnes, a bydd yn eich galluogi i asesu a ydych chi’n meddu ar yr hyn sydd ei angen i lwyddo.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Sêl Pen Bwrdd


Indoor Table Top Sales

Dyddiad: Dydd Sul, 24/03/2019

Amser: 08:00 - 12:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae Elusen Plant ‘Happy Faces’ yn cyflwyno Sêl Pen Bwrdd.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Cymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle


Emergency  First Aid at Work

Dyddiad: Dydd Mawrth, 26/03/2019

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd y cwrs undydd yma gan Academi Sgiliau Glasdir a Groundwork Gogledd Cymru yn cynnwys sesiynau theori ac ymarferol gan gynnwys cymorth cyntaf a rheolau iechyd a diogelwch yn y gweithle.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Datblygu Cwsmeriaid Hapus, Ffyddlon gyda Gwasanaeth Cwsmer Ardderchog


Develop Loyal, Happy Customers with Outstanding Customer Service

Dyddiad: Dydd Mawrth, 26/03/2019

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst, LL26 0DF

Yn y byd cystadleuol sydd ohoni, mae’n dod yn bwysicach fyth ein bod yn cynnig gwasanaeth cwsmer ardderchog sy’n golygu bod cwsmeriaid yn dod yn ôl atom ni dro ar ôl tro.

Dyma weithdy rhyngweithiol iawn ei naws fydd yn dysgu i chi sut i roi profiad penigamp i’ch cwsmeriaid drwy ddefnyddio sgiliau cyfathrebu grymus i berthnasu gyda nhw a dylanwadu arnyn nhw er gwell.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Ysgwyd eich Asedau


Shake your Assets

Dyddiad: Dydd Mawrth, 26/03/2019

Amser: 10:30 - 14:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mi fydd y digwyddiad gwych yma sydd yn cael ei drefnu gan MCPC Systems yn eich cynorthwyo i leihau eich gorbenion a rhoi hwb i’ch busnes twristiaeth.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Rheoli Amser a Blaenoriaethu


Time Management & Prioritising

Dyddiad: Dydd Mercher, 27/03/2019

Amser: 09:30 - 12:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst, LL26 0DF

Hoffech chi gyflawni MWY mewn LLAI o amser? Fe fydd y gweithdy yma’n helpu i chi drin eich amser a gostwng pwysau.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Pobl ifanc yn dylanwadu ar benderfyniadau ynghylch yr hyn sy'n bwysig iddyn nhw


Young people influencing decisions about what matters to them

Dyddiad: Dydd Iau, 28/03/2019

Amser: 09:30 - 15:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r Gyfnewidfa Arfer Da yn cynnal digwyddiad mewn partneriaeth ag Arolygu Cymru a Chomisiynydd Plant Cymru a fydd yn amlinellu’r heriau allweddol sy’n wynebu pobl ifanc Cymru heddiw.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
MS Excel - Syniadau a Triciau


Microsoft Excel - Tricks & Tips

Dyddiad: Dydd Mawrth, 02/04/2019

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Hoffech chi wella’ch sgiliau Excel? Dewch draw i’r cwrs undydd hwn felly lle bydd cyfle i chi ddysgu am lawer iawn o syniadau ac awgrymiadau yn ymwneud ag Excel!

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Diogelwch bwyd mewn Arlwyo - Lefel 2


Food Safety in Catering - Level 2

Dyddiad: Dydd Mawrth, 09/04/2019

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Tystysgrif Lefel 2 ydy hon (Tystysgrif Hylendid Bwyd Sylfaenol gynt) a gynlluniwyd i ddysgu unigolion sy’n trin bwyd i werthfawrogi ymarferion hylendid bwyd da.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Rhoi Hwb i’ch Hyder


Boost your Confidence

Dyddiad: Dydd Iau, 11/04/2019

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae eich hyder yn gwneud ichi ddisgleirio – rydych chi ar eich gorau ac yn fwy tebygol o wneud dewisiadau a phenderfyniadau cywir. Mae teimlo’n hyderus yn eich helpu chi i lwyddo mewn busnes neu yn eich bywyd personol. Bydd y gweithdy byr hwn yn eich helpu chi i roi hwb i’ch hyder.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Creu ymgyrch marchnata e-bost effeithiol gan ddefnyddio Mailchimp


Create effective email marketing campaigns using Mailchimp

Dyddiad: Dydd Mawrth, 07/05/2019 i 08/05/2019

Amser: 09:30 - 12:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Gweithdy rhagweithiol a rhyngweithiol fydd yn dangos i chi sut i gadw mewn cysylltiad â’ch cwsmeriaid yn hawdd ac yn effeithiol.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.


© Halwfraint Gladir. Wefan gan Delwedd. Bookmark and Share