Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Dosbarth Meistr: Coetsio fel Arddull Reoli

Dosbarth Meistr: Coetsio fel Arddull Reoli

Dyddiad: Dydd Llun, 18/11/2019

Amser: 13:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Trosolwg
“Mae coetsio yn ymwneud â rhyddhau potensial pobl i berfformio hyd eithaf eu gallu”.
T. Gallwey, The Inner Game of Work

Bydd y gweithdy rhyngweithiol hwn yn dangos pŵer meithrin ymwybyddiaeth, cyfrifoldeb a hunangred ynoch chi’ch hun a’r rheini sy’n gweithio gyda chi. Gall rheoli drwy goetsio helpu pobl dda i fod yn wych. Gall helpu hefyd gyda sefyllfaoedd mwy heriol yn y gweithle fel hyder, gwrthdaro a her. Byddwn yn ystyried sut gallwch chi newid eich hun a’ch dull gweithredu – newid fydd yn arwain at ddiwylliant coetsio sy’n effeithio’n uniongyrchol ar lwyddiant eich sefydliad.

Y manteision i chi
Fe fyddwch chi’n gallu:

  • Deall y manteision i’r unigolion yn eich tîm a’r busnes ehangach
  • Gweld potensial gwrando ar y bobl sy’n gweithio gyda chi a’u deall
  • Deall eich arddull reoli chi a’r newidiadau ymddygiad y gallai fod angen i chi eu gwneud
  • Neilltuo amser i gael y sgyrsiau iawn yn yr amgylchedd iawn
  • Dysgu 3 dull coetsio i’ch helpu i ddechrau’r newid
  • Dechrau hunan-goetsio, meithrin eich hunanymwybyddiaeth a’ch potensial i ddatblygu

Cath Allen

Cath Allen yw Cyfarwyddwr Cath Allen Associates, sy’n arbenigo mewn datblygiadau a newidiadau creadigol ar gyfer unigolion, timau a sefydliadau. Gweithiodd i’r BBC am 27 o flynyddoedd, ym maes cynhyrchu a rheoli. Treuliodd ddeng mlynedd yn sefydlu ac yn rhedeg Uned Wleidyddol BBC Cymru Wales yn San Steffan ac, yn dilyn datganoli, ym Mae Caerdydd.
Roedd hi’n aelod o Fwrdd Rheoli BBC Cymru am nifer o flynyddoedd, ac roedd ei phortffolio’n cynnwys BBC Radio Wales, Chwaraeon a Phartneriaethau, Digwyddiadau, Amrywiaeth a Chymunedau. Roedd y Bwrdd yn gyfrifol am gyllideb o £155m y flwyddyn. Roedd hi’n gyfrifol am nifer o fentrau Newid ar adegau lle cafwyd toriadau ariannol sylweddol yn y sefydliad, o dan dri Chyfarwyddwr Cyffredinol.

Aeth Cath ati i ddylunio a darparu cyrsiau mewnol ac allanol ar arweinyddiaeth, creadigrwydd, cydweithio ac arloesi. Mae’n goetsiwr wedi’i hachredu gan EMCC ac ymhlith ei chleientiaid mae Heddlu Gwent, Gymnasteg Cymru, Mind Cymru, Dŵr Cymru, Bwrdd Iechyd Hywel Dda a Trivallis a chymdeithasau tai Coastal Housing.

Pwy ddylai fod yno?

Mae’r gyfres hon o ddosbarthiadau meistr yn cael eu hanelu at arweinwyr a rheolwyr ar draws Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

Costau
Mae’r sesiynau am ddim ond dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael. I archebu eich lle cliciwch yma.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.