Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Llunio Eich Cymuned –Rôl Cynlluniau Cymuned a Chynlluniau Cynefin

Llunio Eich Cymuned –Rôl Cynlluniau Cymuned a Chynlluniau Cynefin

Dyddiad: Dydd Mawrth, 11/06/2019

Amser: 10:00 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd y digwyddiad hwn mewn partneriaeth ar y cyd gan Cymorth Cynllunio Cymru ac Un Llais Cymru yn archwilio’r hyn sy’n debyg ac yn wahanol rhwng Cynlluniau Cynefin a Chynlluniau Cymuned; yn amlygu data angenrheidiol a’r dystiolaeth ofynnol er mwyn cefnogi cynllunio lleol ac yn nodi’r pecynnau sydd ar gael i gynorthwyo cymunedau lleol.

Bydd y digwyddiad yn:

  • Esbonio beth yw Cynlluniau Cynefin a Chynlluniau Cymuned a sut gall cymunedau lleol gychwyn y broses o ddatblygu cynlluniau.
  • Darparu astudiaethau achos a chynorthwyo cyfranogwyr i benderfynu p’un ai i ddefnyddio Cynllun Cynefin neu Gynllun Cymuned – pa gynllun sy’n iawn i’ch cymuned chi?
  • Bydd arbenigwyr wrth law i roi cyngor ar sut i baratoi cynllun ac yn siarad am y gwersi a ddysgwyd o astudiaethau achos ledled Cymru.

Ar gyfer pwy mae’r digwyddiad hwn?

  • Cynghorau Cymuned a Thref – wrth wynebu adnoddau cyfyngedig, bydd y digwyddiad yn cynorthwyo i wneud penderfyniad p’un ai Cynllun Cynefin neu Gynllun Cymuned sydd orau i’ch ardal chi. Cynghorau Cymuned a Thref a grwpiau cymuned sy’n ceisio deall y prosesau sydd ynghlwm ac i ddysgu o astudiaethau achos ac esiamplau o ymarfer gorau.
  • Awdurdodau Cynllunio Lleol, Swyddogion a Chynghorwyr – bydd y digwyddiad yn cyflwyno’r ffordd orau i ymgysylltu â chymunedau lleol trwy weithio gyda hwy ar Gynlluniau Cynefin fel CCA neu Gynlluniau Cymuned a all fod yn fwy seiliedig ar brosiectau. Bydd y digwyddiad yn arddangos sut gall y fath gynlluniau chwarae rhan bwysig mewn cynlluniau cynefin cadarnhaol.
  • Datblygwyr / asiantau – gall Cynllun Cynefin neu Gynllun Cymuned helpu datblygwyr i adnabod yr hyn sy’n bwysig i gymuned a’r math o ddatblygiad a ddymunir, p’un ai’n dai fforddiadwy, cyfleusterau chwarae neu gymunedol. Gall y datblygwr ddefnyddio cynlluniau yn effeithiol i’w cynorthwyo mewn trafodaethau cynnar ynghylch cyfraniadau ariannol ac yn ystod y broses cynllunio cyn-cais.

Faint?
Cyfranogwr £60
Gwirfoddolwyr Cymorth Cynllunio Cymru Am ddim
Gostyngiad o 10% i sefydliadau sy’n anfon 4 cyfranogwr

Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle cliciwch yma.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.