Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Clywch Clywch! Pŵer Gwrando

Hear Hear! The Power of Listening

Dyddiad: Dydd Mawrth, 06/11/2018

Amser: 09:30 - 12:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

“The most basic and powerful way to connect to another person is to listen. Just listen. Perhaps the most important thing we ever give each other is our attention” Rachel Naomi Remen

Rydym ni i gyd yn tybio ein bod yn gallu gwrando. Ond a ydym ni wir yn gwrando ac yn clywed beth sy’n cael ei ddweud? Mae angen i ni sylweddoli pa mor bwysig yw canolbwyntio’n dda yn glywedol, yn y gweithle a thu hwnt iddo. Mae mwy o ymyrraeth ddigidol a’r ffaith nad yw pobl yn gallu canolbwyntio am gyfnodau hir, yn golygu mai pur anaml y byddwn ni’n gwrando ar bobl eraill. Gall hyn achosi nifer o broblemau, o rwystredigaeth ac ymddieithrio i gamddealltwriaeth a gwrthdaro.

Mae’r gweithdy rhyngweithiol, hanner diwrnod hwn yn cwmpasu strategaethau ar gyfer sgiliau gwrando gwell i arwain at fwy o ymddiriedaeth a chysylltiad. Drwy ystyried y rhwystrau i wrando da, gallwn ganfod ffyrdd o newid ein hymddygiad a rhoi’r sylw a’r parch sydd eu hangen ar bobl eraill i gyfathrebu’n effeithiol. Drwy gael cipolwg ar beth sy’n digwydd i bobl eraill drwy gliwiau llafar a chorfforol, gallwn ganfod ffyrdd o gydweithio ac nid cystadlu. Drwy dechnegau gwrando gweithredol a chwestiynu, myfyrio a chrynhoi mwy agored, rydym yn gwireddu ein potensial ein hunain i gyfathrebu yn ogystal â photensial pobl eraill.

Deilliannau dysgu:

  • sgiliau gwrando a chyfathrebu gwell
  • mwy o ymwybyddiaeth o sut i ennyn diddordeb ac ymddiriedaeth rhywun
  • dealltwriaeth o sut i wrando’n wrthrychol, gan annog pobl eraill i siarad yn agored

Am fwy o wybodaeth ac i ymuno a’r digwyddiad hwn, cliciwch yma.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events, Training / Hyfforddiant

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.