Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Calendr Digwyddiadau

Gweler ein digwyddiadau yn y calendr isod:
Facebook ar gyfer Busnes


Facebook for Business

Dyddiad: Dydd Iau, 24/01/2019

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r cyfryngau cymdeithasol, yn cynnwys Facebook yn dal i fod y dull cyflymaf a mwyaf grymus o farchnata eich busnes. Fe fydd y gweithdy yma’n egluro yn union sut y gallwch chi ddefnyddio Facebook i roi hwb i’ch busnes.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Sêl Pen Bwrdd


Indoor Table Top Sales

Dyddiad: Dydd Sul, 27/01/2019

Amser: 08:00 - 12:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae Elusen Plant ‘Happy Faces’ yn cyflwyno Sêl Pen Bwrdd.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Clwb Marchnata Gogledd Cymru


North Wales Marketing Club January 2019

Dyddiad: Dydd Llun, 28/01/2019

Amser: 09:30 - 12:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Gan gyfarfod bob pedwerydd Llun o’r mis, mae Clwb Marchnata Gogledd Cymru yn canolbwyntio ar her neu bwnc marchnata gwahanol bob mis. Mae’r Clwb yn rhannu cymorth, cyngor a mewnwelediadau ar strategaethau a gweithredoedd profedig sy’n gweithio.

Bydd cyfarfod clwb mis Ionawr yn edrych ar eich busnes a sut i’w adeiladu yn y 12 mis nesaf.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Fforwm Ffermwyr Tenant


Tenant Farmers Forum

Dyddiad: Dydd Llun, 28/01/2019

Amser: 19:00 - 21:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Wrth ystyried sefyllfa unigryw ffermwyr tenant wrth iddynt geisio gwneud synnwyr o’u cytundebau cyfreithiol gyda landlordiaid tra’n datblygu eu busnesau ac ymateb i bolisi Llywodraethol newydd, mae Cyswllt Ffermio wedi ymuno â Chymdeithas Ffermwyr Tenant a Chyfreithwyr Agri Advisors i drefnu cyfarfod Fforwm a fydd yn anelu’n benodol ar sector denantiaid y byd amaethyddol.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Cymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle


Emergency First Aid at Work

Dyddiad: Dydd Mawrth, 29/01/2019

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd y cwrs undydd yma mewn partneriaeth a Academi Sgilaiu Glasdir a Groundwork Gogledd Cymru yn cynnwys sesiynau theori ac ymarferol gan gynnwys cymorth cyntaf a rheolau iechyd a diogelwch yn y gweithle.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Cyflymu Cymry i Fusnesau - Gwerthwch fwy drwy Farchnata'n Ddigidol


Superfast Business Wales - Sell More with Digital Marketing

Dyddiad: Dydd Mercher, 30/01/2019

Amser: 09:00 - 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae gan 53% o fusnesau bach farchnata mwy effeithiol ar-lein. Mae marchnata ar-lein yn gallu bod yn ffordd gost-effeithiol iawn o godi’ch proffil, denu cwsmeriaid newydd ac ennill busnes newydd. Dewch i’r gweithdy marchnata digidol yma gan Cyflymu Cymru i Fusnesau a Busnes Cymru, wedi’i ariannu’n llwyr, i ddarganfod sut.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Sadwrn Siarad


Sadwrn Siarad

Dyddiad: Dydd Sadwrn, 02/02/2019

Amser: 09:30 - 15:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r cwrs Sadwrn Siarad yma yn gyfle perffaith i gyfarfod a dysgwyr eraill o wahanol ardaloedd, ac i ymarfer eich Cymraeg mewn awyrgylch cartrefol a hamddenol.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Creu ymgyrch marchnata e-bost effeithiol gan ddefnyddio Mailchimp


Create effective email marketing campaigns using Mailchimp

Dyddiad: Dydd Llun, 04/02/2019 i 05/02/2019

Amser: 09:30 - 12:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Gweithdy rhagweithiol a rhyngweithiol fydd yn dangos i chi sut i gadw mewn cysylltiad â’ch cwsmeriaid yn hawdd ac yn effeithiol.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Y broblem gudd: cefnogi pobl hŷn sy'n cael eu cam-drin


The hidden problem: supporting older people who experience abuse

Dyddiad: Dydd Mercher, 06/02/2019

Amser: 10:00 - 15:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Nod y gynhadledd yw codi ymwybyddiaeth o, a helpu ymarferwyr rhannu ymarfer da am, gefnogi hawliau a dewisiadau pobl hŷn sydd â phrofiad o gam-drin.

Ymhlith y siaradwyr yw Yasmin Khan, Cynghorydd Cenedlaethol ar Drais yn erbyn Menywod, Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol, ac aelodau o swyddfa’r Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru. Bydd bore o sesiynau lawn yn cael ei ddilyn gan bedwar gweithdy yn y prynhawn.

Mae’r gynhadledd yn cael ei rhedeg ar y cyd gan Gofal Cymdeithasol Cymru, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru a’r Prosiect Dewis Choice (Prifysgol Aberystwyth).

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Cyflwyniad i Weithdy Tendro


Introduction to Tendering Workshop

Dyddiad: Dydd Iau, 07/02/2019

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Dyma weithdy newydd gan Busnes Cymru sydd yn cyflwyno a rhoi gwybodaeth i fusnesau sydd yn newydd i dendro. Amcan y gweithdy yw;

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Gwneud Treth yn Ddigidol


Making Tax Digital

Dyddiad: Dydd Mawrth, 12/02/2019

Amser: 19:00 - 21:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae Cyswllt Ffermio yn cynnal cyfarfod pan fydd cyfrifwyr profiadol yn esbonio’r camau bydd angen eu cymryd ac yn ymateb i’ch ymholiadau. Ymunwch â ni i sichrhau eich bod chi ar y trywydd cywir neu am wybodaeth pellach.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Datblygu'r Bwrdd: Sut rydych chi'n rheoli risgiau (Gogledd Cymru)


Board development: How you manage risks (North Wales)

Dyddiad: Dydd Mercher, 13/02/2019

Amser: 09:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Rydym yn falch o gyhoeddi’r nesaf yng nghyfres Gweithdai Sgiliau Llywodraethu ac Arweinyddiaeth Bwrdd Academi Wales.

Chris Bolton ac Ena Lloyd, o dîm Arferion Da Swyddfa Archwilio Cymru, fydd yn arwain y gweithdai.

Bydd y gweithdai rhyngweithiol hyn yn ystyried dulliau gwahanol o reoli risg, gan ddefnyddio senarios i feddwl am sut byddai’r dulliau hyn yn cael eu rhoi ar waith a sut byddech chi’n ymateb. Bydd y senarios yn cael eu hystyried gan ddefnyddio dau fodel gwahanol, a bydd amser yn cael ei neilltuo i edrych ar gryfderau a gwendidau y naill fodel a’r llall.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Cefnogi pobl yn eu cymunedau: Lleihau derbyniadau diangen i'r ysbyty


Supporting people in their communities: Reducing unnecessary hospital admissions

Dyddiad: Dydd Iau, 14/02/2019

Amser: 09:00 - 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Yn dilyn ‘Rwyf yn glaf, gadewch fi allan’ ym mis Mawrth, nod y seminar hwn gan Swyddfa Archwilio Cymru yw ceisio amlygu dulliau arloesol lle mae gwasanaethau cyhoeddus yn darparu gwasanaethau sy’n helpu i atal derbyniadau diangen i’r ysbyty.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
“Ysgrifennu Ceisiadau Safon Uwch - canllawiau ar sut i greu tendrau buddugol.”


“Advanced Bid Writing – A winner’s guide to producing top tenders.”

Dyddiad: Dydd Iau, 14/02/2019

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Ymunwch ag arbenigwr ysgrifennu tendrau Jamie Edwards o gwmni Tender Write am sesiwn hyfforddi llawn ffeithiau ar sut i symud eich sgiliau ysgrifennu tendrau i’r lefel nesaf. A ydych chi’n tendro i’r sector breifat a chyhoeddus? Yna mae’r cwrs yma i chi.

Wedi ei ariannu gan Busnes Cymru.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
MS Excel - Syniadau a Triciau


Microsoft Excel - Tricks & Tips

Dyddiad: Dydd Mawrth, 19/02/2019

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Hoffech chi wella’ch sgiliau Excel? Dewch draw i’r cwrs undydd hwn felly lle bydd cyfle i chi ddysgu am lawer iawn o syniadau ac awgrymiadau yn ymwneud ag Excel!

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Sêl Pen Bwrdd


Indoor Table Top Sales

Dyddiad: Dydd Sul, 24/02/2019

Amser: 08:00 - 12:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae Elusen Plant ‘Happy Faces’ yn cyflwyno Sêl Pen Bwrdd.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Cyflymu Cymru i Fusnesau - Office 365 yn Ehangu eich Busnes


Superfast Business Wales - Office 365 to Grow Your Business

Dyddiad: Dydd Mawrth, 12/03/2019

Amser: 13:00 - 17:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r gweithdy hwn yn rhan o becyn o gymorth am ddim gan Cyflymu Cymru i Fusnesau, yn arbennig ar gyfer busnesau bach a chanolig sy’n masnachu yng Nghymru.

Ymunwch â’r 2.5 miliwn o fusnesau yn y DU sy’n gweld manteision o ran cynhyrchedd drwy fynd yn ddigidol. Byddwn yn dangos i chi sut mae defnyddio Microsoft Office 365 i ehangu eich busnes mewn gweithdy wedi’i gyllido’n llawn.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Dechrau a Rhedeg Busnes - Cychwyn Busnes: Rhoi Cynnig Arni


Starting and Running a Business - Taking the Plunge - CYMRAEG

Dyddiad: Dydd Iau, 21/03/2019

Amser: 10:00 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd y gweithdy yma ban Busnes Cymru yn rhoi golwg gyffredinol o’r hyn sydd ei angen i gychwyn busnes, a bydd yn eich galluogi i asesu a ydych chi’n meddu ar yr hyn sydd ei angen i lwyddo.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Sêl Pen Bwrdd


Indoor Table Top Sales

Dyddiad: Dydd Sul, 24/03/2019

Amser: 08:00 - 12:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae Elusen Plant ‘Happy Faces’ yn cyflwyno Sêl Pen Bwrdd.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Cymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle


Emergency  First Aid at Work

Dyddiad: Dydd Mawrth, 26/03/2019

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd y cwrs undydd yma gan Academi Sgiliau Glasdir a Groundwork Gogledd Cymru yn cynnwys sesiynau theori ac ymarferol gan gynnwys cymorth cyntaf a rheolau iechyd a diogelwch yn y gweithle.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Datblygu Cwsmeriaid Hapus, Ffyddlon gyda Gwasanaeth Cwsmer Ardderchog


Develop Loyal, Happy Customers with Outstanding Customer Service

Dyddiad: Dydd Mawrth, 26/03/2019

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst, LL26 0DF

Yn y byd cystadleuol sydd ohoni, mae’n dod yn bwysicach fyth ein bod yn cynnig gwasanaeth cwsmer ardderchog sy’n golygu bod cwsmeriaid yn dod yn ôl atom ni dro ar ôl tro.

Dyma weithdy rhyngweithiol iawn ei naws fydd yn dysgu i chi sut i roi profiad penigamp i’ch cwsmeriaid drwy ddefnyddio sgiliau cyfathrebu grymus i berthnasu gyda nhw a dylanwadu arnyn nhw er gwell.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Rheoli Amser a Blaenoriaethu


Time Management & Prioritising

Dyddiad: Dydd Mercher, 27/03/2019

Amser: 09:30 - 12:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst, LL26 0DF

Hoffech chi gyflawni MWY mewn LLAI o amser? Fe fydd y gweithdy yma’n helpu i chi drin eich amser a gostwng pwysau.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Pobl ifanc yn dylanwadu ar benderfyniadau ynghylch yr hyn sy'n bwysig iddyn nhw


Young people influencing decisions about what matters to them

Dyddiad: Dydd Iau, 28/03/2019

Amser: 09:30 - 15:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r Gyfnewidfa Arfer Da yn cynnal digwyddiad mewn partneriaeth ag Arolygu Cymru a Chomisiynydd Plant Cymru a fydd yn amlinellu’r heriau allweddol sy’n wynebu pobl ifanc Cymru heddiw.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Diogelwch bwyd mewn Arlwyo - Lefel 2


Food Safety in Catering - Level 2

Dyddiad: Dydd Mawrth, 09/04/2019

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Tystysgrif Lefel 2 ydy hon (Tystysgrif Hylendid Bwyd Sylfaenol gynt) a gynlluniwyd i ddysgu unigolion sy’n trin bwyd i werthfawrogi ymarferion hylendid bwyd da.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Rhoi Hwb i’ch Hyder


Boost your Confidence

Dyddiad: Dydd Iau, 11/04/2019

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae eich hyder yn gwneud ichi ddisgleirio – rydych chi ar eich gorau ac yn fwy tebygol o wneud dewisiadau a phenderfyniadau cywir. Mae teimlo’n hyderus yn eich helpu chi i lwyddo mewn busnes neu yn eich bywyd personol. Bydd y gweithdy byr hwn yn eich helpu chi i roi hwb i’ch hyder.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.


© Halwfraint Gladir. Wefan gan Delwedd. Bookmark and Share