Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Calendr Digwyddiadau

Gweler ein digwyddiadau yn y calendr isod:
Sêl Pen Bwrdd


Indoor Table Top Sales

Dyddiad: Dydd Sul, 24/03/2019

Amser: 08:00 - 12:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae Elusen Plant ‘Happy Faces’ yn cyflwyno Sêl Pen Bwrdd.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Clwb Marchnata Gogledd Cymru


North Wales Marketing Club March 2019

Dyddiad: Dydd Llun, 25/03/2019

Amser: 10:00 - 12:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Gan gyfarfod bob pedwerydd Llun o’r mis, mae Clwb Marchnata Gogledd Cymru yn canolbwyntio ar her neu bwnc marchnata gwahanol bob mis. Mae’r Clwb yn rhannu cymorth, cyngor a mewnwelediadau ar strategaethau a gweithredoedd profedig sy’n gweithio.

Bydd cyfarfod clwb mis Mawrth yn edrych ar sut i ddefnyddio Canva i wella eich delweddau ar Facebook, Twitter a LinkedIn.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Cymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle


Emergency  First Aid at Work

Dyddiad: Dydd Mawrth, 26/03/2019

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd y cwrs undydd yma gan Academi Sgiliau Glasdir a Groundwork Gogledd Cymru yn cynnwys sesiynau theori ac ymarferol gan gynnwys cymorth cyntaf a rheolau iechyd a diogelwch yn y gweithle.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Datblygu Cwsmeriaid Hapus, Ffyddlon gyda Gwasanaeth Cwsmer Ardderchog


Develop Loyal, Happy Customers with Outstanding Customer Service

Dyddiad: Dydd Mawrth, 26/03/2019

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst, LL26 0DF

Yn y byd cystadleuol sydd ohoni, mae’n dod yn bwysicach fyth ein bod yn cynnig gwasanaeth cwsmer ardderchog sy’n golygu bod cwsmeriaid yn dod yn ôl atom ni dro ar ôl tro.

Dyma weithdy rhyngweithiol iawn ei naws fydd yn dysgu i chi sut i roi profiad penigamp i’ch cwsmeriaid drwy ddefnyddio sgiliau cyfathrebu grymus i berthnasu gyda nhw a dylanwadu arnyn nhw er gwell.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Rheoli Amser a Blaenoriaethu


Time Management & Prioritising

Dyddiad: Dydd Mercher, 27/03/2019

Amser: 09:30 - 12:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst, LL26 0DF

Hoffech chi gyflawni MWY mewn LLAI o amser? Fe fydd y gweithdy yma’n helpu i chi drin eich amser a gostwng pwysau.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Pobl ifanc yn dylanwadu ar benderfyniadau ynghylch yr hyn sy'n bwysig iddyn nhw


Young people influencing decisions about what matters to them

Dyddiad: Dydd Iau, 28/03/2019

Amser: 09:30 - 15:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r Gyfnewidfa Arfer Da yn cynnal digwyddiad mewn partneriaeth ag Arolygu Cymru a Chomisiynydd Plant Cymru a fydd yn amlinellu’r heriau allweddol sy’n wynebu pobl ifanc Cymru heddiw.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
MS Excel - Syniadau a Triciau


Microsoft Excel - Tricks & Tips

Dyddiad: Dydd Mawrth, 02/04/2019

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Hoffech chi wella’ch sgiliau Excel? Dewch draw i’r cwrs undydd hwn felly lle bydd cyfle i chi ddysgu am lawer iawn o syniadau ac awgrymiadau yn ymwneud ag Excel!

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Bore Goffi


Coffee Morning

Dyddiad: Dydd Mercher, 03/04/2019

Amser: 10:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Ymunwch â ni am sgwrs a phaned i godi arian at Fanc Bwyd Conwy

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Gweithdy Recorder U3A


U3A Recorder Workshop

Dyddiad: Dydd Mercher, 03/04/2019

Amser: 10:00 - 03:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae gweithdy recorder U3A yn cael ei gynnal Dydd Mercher Ebrill y 3ydd, ac mae’n agored i bawb ar draws Ogledd Cymru.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Cwrs Cymraeg ar gyfer Busnes


Welsh for Business Course

Dyddiad: Dydd Mercher, 03/04/2019

Amser: 16:00 - 20:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mi fydd Cwrs Cymraeg ar gyfer Busnes yma yn Glasdir lle bydd cyfle i fusnesau ddysgu Cymraeg yn barod ar gyfer Eisteddfod Dyffryn Conwy.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Cwrs Cymraeg ar gyfer Busnes


Welsh for Business Course

Dyddiad: Dydd Iau, 04/04/2019

Amser: 18:00 - 20:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mi fydd Cwrs Cymraeg ar gyfer Busnes yma yn Glasdir lle bydd cyfle i fusnesau ddysgu Cymraeg yn barod ar gyfer Eisteddfod Dyffryn Conwy.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Cyfarfod Cyhoeddus - Janet Finch-Saunders AC


Public Meeting - Janet Finch-Saunders AM

Dyddiad: Dydd Gwener, 05/04/2019

Amser: 18:30 - 20:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae Janet Finch-Saunders AC wedi trefnu Cyfarfod Cyhoeddus i drafod y llifogydd diweddar yn yr ardal.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Diogelwch bwyd mewn Arlwyo - Lefel 2


Food Safety in Catering - Level 2

Dyddiad: Dydd Mawrth, 09/04/2019

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Tystysgrif Lefel 2 ydy hon (Tystysgrif Hylendid Bwyd Sylfaenol gynt) a gynlluniwyd i ddysgu unigolion sy’n trin bwyd i werthfawrogi ymarferion hylendid bwyd da.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Rhoi Hwb i’ch Hyder


Boost your Confidence

Dyddiad: Dydd Iau, 11/04/2019

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae eich hyder yn gwneud ichi ddisgleirio – rydych chi ar eich gorau ac yn fwy tebygol o wneud dewisiadau a phenderfyniadau cywir. Mae teimlo’n hyderus yn eich helpu chi i lwyddo mewn busnes neu yn eich bywyd personol. Bydd y gweithdy byr hwn yn eich helpu chi i roi hwb i’ch hyder.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Creu ymgyrch marchnata e-bost effeithiol gan ddefnyddio Mailchimp


Create effective email marketing campaigns using Mailchimp

Dyddiad: Dydd Mawrth, 07/05/2019 i 08/05/2019

Amser: 09:30 - 12:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Gweithdy rhagweithiol a rhyngweithiol fydd yn dangos i chi sut i gadw mewn cysylltiad â’ch cwsmeriaid yn hawdd ac yn effeithiol.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Gweithio mewn partneriaeth i frwydro yn erbyn twyll yng Nghymru


Working in partnership to combat fraud in Wales

Dyddiad: Dydd Iau, 16/05/2019

Amser: 09:00 - 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd Swyddfa Archwilio Cymru mewn partneriaeth a Y Gyfnewidfa Arfer Da yn rhannu technegau archwilio, deallusrwydd a defnydd dadansoddeg data er mwyn atal a darganfod twyll.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Ymwybyddiaeth Ofalgar


Mindfulness

Dyddiad: Dydd Iau, 16/05/2019

Amser: 09:30 - 12:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r gweithdy hwn gan Academi Wales yn gyfle i edrych ar theori Ymwybyddiaeth Ofalgar ac i gymryd rhan mewn ymarferion perthnasol o dan arweiniad.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Ymddiriedaeth: sylfaen timau llwyddiannus


Trust: the foundation of successful teams

Dyddiad: Dydd Iau, 16/05/2019

Amser: 09:30 - 12:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd y gweithdy hwn gan Academi Wales yn rhoi cyfle i chi ystyried rhai safbwyntiau arbenigol am ymddiriedaeth, ystyried sut mae ymddiriedaeth neu ddiffyg ymddiriedaeth yn effeithio arnoch chi, eich tîm a’ch sefydliad.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gwerthwch Fwy Drwy Ddefnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol


Superfast Business Wales - Sell More with Social Media

Dyddiad: Dydd Iau, 23/05/2019

Amser: 09:00 - 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae 90% o fusnesau yn codi ymwybyddiaeth brand gyda’r cyfryngau cymdeithasol. Mae’n ffordd hawdd iawn i godi’ch proffil, denu cwsmeriaid newydd ac ennill busnes newydd. Fe wneith Cyflymu Cymru i Fusnesau ddangos i chi sut i fanteisio ar y cyfryngau cymdeithasol yn eu gweithdy a ariennir yn llawn.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
7 o Arferion Pobl Hynod Effeithiol


The 7 Habits of Highly Effective People

Dyddiad: Dydd Iau a Dydd Gwener, 06/06/2019 i 07/06/2019

Amser: 09:00 - 17:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r rhaglen 7 Arfer Pobl Hynod Effeithiol gan Academi Wales yn rhaglen weddnewidiol ac yn brofiad dysgu y gwnewch ei fwynhau ac a fydd yn eich helpu chi i fod cystal ag y gallwch fod.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Cynorthwywyr Addysgu: Cymorth ar waith


Teaching Assistants: Support in action

Dyddiad: Dydd Sadwrn, 08/06/2019

Amser: 10:00 - 14:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae cynorthwywyr addysgu’n adnodd pwysig mewn addysg. Mae’r gweithdy hwn, a gyflwynir gan ddarlithydd o Ysgol Addysg, Plentyndod ac Ieuenctid y Brifysgol Agored, yn ystyried sut y mae’r rôl wedi datblygu ar draws y DU, ac yn enwedig yng Nghymru, dros amser.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant

Moonlight Magic Craft And Holistic Wellbeing Fayre

Dyddiad: 27/10/2019

Amser: 10:00 - 16:30

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events

Moonlight Magic Craft And Holistic Wellbeing Fayre

Dyddiad: 15/12/2019

Amser: 10:00 - 16:30

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.


© Halwfraint Gladir. Wefan gan Delwedd. Bookmark and Share