Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Gwydr Glasdir

Gwydr Glasdir

Ym mis Mehefin 2007, agorwyd Glasdir yn swyddogol i’r cyhoedd ar gyfer cynadleddau, cyfarfodydd a digwyddiadau. Fodd bynnag, roedd un nodwedd benodol yn denu pobl yma i fwrw golwg ar y lle – sef y gwydr lliw o ddyluniad anhygoel ar du blaen yr adeilad. Bu i Catrin Jones, dylunydd gwydr lleol, dderbyn briff i lunio gwaith celf gwydr ar gyfer y brif fynedfa.

Y briff oedd llunio gwaith gwydr a fyddai’n gyfraniad trawiadol i’r adeilad. Mae’r dyluniad yn ymwneud â datblygiadau cefn gwlad yn yr ardal. Roedd gan Catrin gysylltiad personol â’r prosiect, oedd yn gofalu fod pethau mymryn yn haws iddi, gyda bod ganddi deulu yn byw yn yr ardal. A dweud y gwir, roedd ei nain arfer rhedeg yr hen siop gof aur ar Stryd Dinbych yn Llanrwst. Mae’r dyluniad terfynol wedi ei seilio ar frasluniau, dyluniadau a lluniau bu i Catrin eu casglu wrth iddi ymchwilio’r ardal ar gyfer y prosiect. Bu i Catrin gynnwys amrywiaeth o dirweddau sydd i’w gweld yma yn Sir Gonwy, fel mynyddoedd, rhaeadrau, rhostiroedd, aberoedd a’r arfordir. Gwyrdd a glas ydy prif liwiau’r gwaith celf er mwyn cynrychioli’r cyfuniad o lystyfiant a dŵr sy’n nodweddiadol i’r rhanbarth.

Yn y dyluniad, bu i Catrin arosod nifer o eiconau er mwyn cynrychioli hanes machnasol y rhanbarth, fel yr eryr, rhaeadrau, lluniau o gychod masnachu, llechi, gwellaif llaw draddodiadol a dail derw.

Bu i Catrin ddylunio’r gwaith celf gwydr i Glasdir ond am ben hynny bu iddi gydweithio gyda’r gymuned gan gynnal cwpl o weithdai gyda disgyblion o Ysgolion Cynradd Trefriw ac Eglwysbach ac Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy. Bu i Catrin hefyd gynnal gweithdai gyda dau grŵp cymunedol (Y Gymdeithas Hanes a Golygfa Gwydyr), ynghyd â threfnu sesiynau agored yn yr Elusendai yma yn Llanrwst.

Bu i Catrin ofyn i’r bobl a oedd yn cymryd rhan am ddod ag ychydig o luniau oedd yn cynrychioli rhanbarth Conwy gyda nhw, fel enghraifft lluniau, lluniau o gylchgronau neu lyfrau, brasluniau, mapiau neu eitemau ‘go iawn’, fel dail, plu, hadau, blodau gwasgedig, petalau ac ati. Cafodd y rhain eu defnyddio er mwyn cynllunio’r collages sydd wedi eu creu o ddeunyddiau lliw tryloyw fel papur sidan ac asetynnau. Yna fe gafodd y rhain eu cyfuno gyda’r deunydd y bu i drigolion yr ardal ddod efo nhw â’u lamineiddio at ei gilydd i greu dyluniadau tebyg i wydr lliw.

Bu i ddyluniadau’r gymuned ymgartrefu ger drws cefn Glasdir. Maen nhw’n gweddu’n union gan gyfuno dyluniad ar y tu blaen gyda’r dyluniad ger y drws cefn. Mae’n werth gweld yr haul yn disgleirio drwy’r gwydr yn yr haf!

Mae’n bosib y bydd llawer ohonoch sydd wedi ymweld â Glasdir yn tybio sut mae’r testun, y gallwch ei weld yn amlwg ger y prif ddrysau blaen, yn berthnasol i’r dyluniad.

Bu i fardd lleol, Myrddin ap Dafydd, weithio ar y gerdd gyda disgyblion Safon Uwch Cymraeg o Ysgol Dyffryn Conwy.
Roedden nhw’n gobeithio cynrychioli ysbryd a chymeriad y gymuned cefn gwlad yn Nyffryn Conwy a bu iddyn nhw ganolbwyntio ar ysbryd annibynnol a chadarn sy’n nodweddiadol i’r ardal. Dyma’r gerdd, gobeithio y gwnewch chi ei mwynhau.

Ysbryd y Gân

O’n i’n meddwl mai
dim ond cân oedd hi:

Cymru,
Lloegr a Llanrwst,

nes imi weld y
llifogydd
ar y dolydd
yn cyrraedd traed
y ddwy fyddin
ar y ddwy lan,
gweld ceirw Eryri
yn y fynwent yn pori
a’r dre’n lludw
wedi i’r hen elyn
droi dialedd yn dân.

Heddiw, wrth godi eto
dri bwa er mwyn cael

pont

at ffynnon nad yw’n rhewi,
at raeadr nad yw’n distewi,
at afon
nad yw’n diflannu
er bod ei dwr o hyd
yn llifo o’r llan,
mae tarth yr hen rebel
rhwng derwen a dôl
ar gaeau Pant y Carw;
gawn ni siarad
unwaith eto
fel y dywed y gân.

Fel y gwelwch chi, mae celfwaith unigryw Catrin yn gweddu’n union i Glasdir ac mae stori wirioneddol Gymraeg yn cysylltu’r adeilad gyda hanes yr ardal a’r amgylchedd daearyddol anhygoel yn Nyffryn Conwy. Gwirioneddol drawiadol!

 

Some of Our Clients

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.