Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Rôl craffu o ran Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

The role of scrutiny in relation to the WFD Act

Dyddiad: Dydd Iau, 25/01/2018

Amser: 09:00 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Mae’r digwyddiad hwn yn ffurfio rhan o’n rhaglen barhaus sy’n canolbwyntio ar elfennau gwahanol llywodraethu. Mae digwyddiadau blaenorol yn cynnwys:

  • Goleuni ar Graffu
  • Y Drych ar y Wal … Edrych ar lywodraethu da
  • Dyfodol llywodraethu: Gwneud penderfyniadau effeithiol ar gyfer y genhedlaeth bresennol a chenedlaethau’r dyfodol
  • Llywodraethu: Cefnogi gwelliant o ran darparu gwasanaethau cyhoeddus cymhleth

Bydd y seminar hon yn canolbwyntio ar oblygiadau’r Ddeddf o ran craffu a swyddogaethau anweithredol a’r rôl y mae’n ei chwarae yn fframwaith llywodraethu cyffredinol cyrff cyhoeddus. Mae’r seminar hon wedi’i hanelu at grwpiau allweddol o swyddogion ac aelodau o’r 44 o gyrff sy’n dod o dan y Ddeddf, yn ogystal ag aelodau/swyddogion anweithredol sy’n uniongyrchol gyfrifol am graffu ar swyddogaethau gweithredol.

Bydd y rhai sy’n dod i’r seminar hon wedi meithrin dealltwriaeth o oblygiadau’r Ddeddf i’r rhai sy’n craffu ar wasanaethau cyhoeddus, yn enwedig o ran y pum ffordd o weithio.

Am fwy o wybodaeth, ac i archebu eich lle AM DDIM, cliciwch yma.

Categoriau: Training / Hyfforddiant

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.