Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Sut y gall dulliau ymgysylltu gwahanol helpu i gynnwys y dinesydd yn y broses o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus

How different methods of engagement can help involve the citizen in public service delivery

Dyddiad: Dydd Iau, 28/09/2017

Amser: 09:00 - 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

O dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, mae’n ofynnol i gyrff cyhoeddus sicrhau eu bod yn ystyried effaith bosibl eu penderfyniadau ar bobl sy’n byw yng Nghymru nawr ac yn y dyfodol. Mae’n disgwyl iddynt wneud y canlynol:

 • Gweithio gyda’i gilydd yn well
 • Cynnwys pobl sy’n cynrychioli amrywiaeth ein cymunedau
 • Ystyried y tymor hir yn ogystal â chanolbwyntio ar y presennol
 • Cymryd camau i geisio atal problemau rhag gwaethygu – neu hyd yn oed eu hatal rhag codi yn y lle cyntaf.

Gan fod cymaint o gymunedau amrywiol yng Nghymru, mae’n bwysig ein bod yn addasu’r ffordd rydym yn cyfathrebu ac yn ymgysylltu â grwpiau mewn modd priodol. Nid oes un ateb i bawb o bell ffordd!

Nid oes un ffordd benodol o ymgysylltu; y nod yw dileu’r rhwystrau rhwng pobl sy’n darparu gwasanaethau a phobl sy’n defnyddio gwasanaethau.

Er bod sawl enghraifft wych i’w cael o wasanaethau cyhoeddus yn gweithio ochr yn ochr â’r dinesydd wrth gynllunio a darparu gwasanaethau, ceir rhai lle mae gwasanaethau yn dal i gael eu darparu o safbwynt darparwyr un gwasanaeth. Gall dinasyddion brofi dulliau gweithredu gwahanol a thameidiog o ganlyniad i hyn, a all arwain at:

 • Ymyriadau anghyson a chroes
 • Canlyniadau gwael ar gyfer defnyddiwr y gwasanaeth
 • Gwastraffu adnoddau gwerthfawr a gwerth gwael am arian

I bwy mae’r seminar
Mae’r seminar hon wedi’i hanelu at staff sector cyhoeddus a thrydydd sector yn y swyddi canlynol:

 • Cynllynwyr prosiect
 • Datblygwyr polisi
 • Rheolwyr cyfathrebu
 • Rheolwyr sy’n ymgysylltu â dinasyddion

Am fwy o wybodaeth, ac i archebu eich lle, cliciwch yma.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.