Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Calendr Digwyddiadau

Gweler ein digwyddiadau yn y calendr isod:
Cyflymu Cymru i Fusnesau - Llwyddo Gyda'r Cyfryngau Cymdeithasol ar Gyfer Twristiaeth


Superfast Business Wales - Winning with Social Media for Tourism

Dyddiad: Dydd Iau, 19/09/2017

Amser: 09:00 - 13:30

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Mae 90% o fusnesau yn codi ymwybyddiaeth brand gyda’r cyfryngau cymdeithasol. Mae marchnata ar y cyfryngau cymdeithasol yn ffordd hawdd iawn i godi’ch proffil, denu cwsmeriaid newydd ac ennill busnes newydd. Mi fydd Cyflymu Cymru i Fusnesau yn ddangos chi sut i ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol yn y gweithdy hwn a ariennir yn llawn ar gyfer busnesau twristiaeth.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Academi Wales - 7 o Arferion Pobl Hynod Effeithiol


Academi Wales - The 7 Habits of Highly Effective People

Dyddiad: Dydd Mawrth a Dydd Mercher, 26/09/2017 i 27/09/2017

Amser: 09:00 - 17:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Mae’r rhaglen yn cydnabod bod newid effeithiol a chynaliadwy yn dechrau o’r tu mewn, ac mae ganddi agwedd ‘tu chwyneb allan’ tuag at ddatblygiad proffesiynol a phersonol.

Bydd y rhaglen yn eich helpu chi i gymhwyso egwyddorion digyfnewid effeithiolrwydd i wneud y canlynol:

  • Gweithio ar eich liwt eich hun
  • Gwella dulliau cyfathrebu rhyngbersonol
  • Sefydlu gwell ymddiriedaeth
  • Cryfhau perthnasau
  • Cynyddu eich dylanwad
  • Cydbwyso blaenoriaethau allweddol.

Ar ddiwrnod cyntaf y rhaglen, byddach yn ymchwilio i arferion sy’n canolbwyntio arnoch chi fel unigolyn. Mae’r rhain yn cynnwys bod yn rhagweithiol, blaenoriaethu pethau a dechrau gyda’r diwedd mewn golwg.

Yn ystod yr ail ddiwrnod, byddwch yn dysgu sut mae meistroli’r tri arfer cyntaf yn rhoi sail i chi allu cyrraedd y llwyddiant cyhoeddus, sef gwella effeithiolrwydd drwy gyd-ddibyniaeth ag eraill. Drwy fabwysiadu ffordd o feddwl sy’n arwain at lwyddiant bob tro, a cheisio deall a defnyddio gwahanol agweddau drwy gydweithio, byddwch yn cynyddu eich dylanwad a’ch ymddiriedaeth ymysg y bobl o’ch cwmpas.

Am fwy o wybodaeth, ac i archebu eich lle AM DDIM, cliciwch yma.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Sut y gall dulliau ymgysylltu gwahanol helpu i gynnwys y dinesydd yn y broses o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus


How different methods of engagement can help involve the citizen in public service delivery

Dyddiad: Dydd Iau, 28/09/2017

Amser: 09:00 - 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Bydd y seminar hon yn canolbwyntio ar bwysigrwydd ymgysylltu â dinasyddion ac yn rhannu enghreifftiau o’r ffordd mae sefydliadau yng Nghymru wedi gwneud hyn drwy ddefnyddio dulliau gwahanol ac arloesol iawn.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Cau cyfrifon llywodraeth leon yn gynnar


Early closure of local government accounts

Dyddiad: Dydd Mawrth, 17/10/2017

Amser: 09:00 - 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf mae awdurdodau lleol yng Nghymru wedi bod yn cymryd camau cadarnhaol i gau eu cyfrifon yn gynt, gyda chynnydd yn nifer y cyrff sy’n cyflawni hyn o un flwyddyn i’r llall.

Mae’r seminar hon yn rhan o’n rhaglen barhaus sy’n canolbwyntio ar gau cyfrifon yn gynnar a’r hyn y mae’n ei olygu i gyrff llywodraeth leol.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Rôl craffu o ran Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol


The role of scrutiny in relation to the WFD Act

Dyddiad: Dydd Iau, 25/01/2018

Amser: 09:00 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Mewn partneriaeth â Chanolfan Craffu Cyhoeddus Cymru, CLlLC, Llywodraeth Cymru, Cydffederasiwn y GIG yng Nghymru, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol ac Arfer Da Cymru, rydym yn cynnal digwyddiad am ddim i ystyried Llywodraethu o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.


© Halwfraint Gladir. Wefan gan Delwedd. Bookmark and Share