Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Calendr Digwyddiadau

Gweler ein digwyddiadau yn y calendr isod:
Sioe Deithiol Ffermio ar gyfer y Dyfodol


Farming for the Future Roadshow

Dyddiad: Dydd Mawrth, 21/08/2018

Amser: 19:30 - 21:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

  • Diogelu eich busnes at y dyfodol cyn Brexit
  • Mynediad at gefnogaeth busnes a thechnegol wedi’i ariannu’n rhannol neu’n llawn
  • Dechrau’r broses ar gyfer eich cais Grant Busnes i Ffermydd (FBG)

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Llwyddo gyda SEO - Cyflymu Cymru i Fusnesau


Winning with SEO - Superfast Business Wales

Dyddiad: Dydd Mercher, 05/09/2018

Amser: 09:00 - 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bod yn amlwg – sut i wella gwelededd eich busnes!

Nid yw 75% o ddefnyddwyr fyth yn mynd heibio tudalen gyntaf canlyniadau chwilio. Ymunwch â gweithdy Optimeiddio Peiriannau Chwilio (SEO) Cyflymu Cymru i Fusnesau i gael cyngor ymarferol ac arbenigol wedi ei gynllunio i’ch helpu chi i ddeall sut i ddefnyddio SEO i roi eich busnes ar frig canlyniadau peiriant chwilio.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Cymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle


Emergency  First Aid at Work

Dyddiad: Dydd Mawrth, 11/09/2018

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd y cwrs undydd yma gan Academi Sgiliau Glasdir a Groundwork Gogledd Cymru yn cynnwys sesiynau theori ac ymarferol gan gynnwys cymorth cyntaf a rheolau iechyd a diogelwch yn y gweithle.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Ymateb i Geisiadau Cynllunio a Gwneud y Mwyaf o’ch Dylanwad


Responding to Planning Applications & Maximising your Influence

Dyddiad: Dydd Mawrth, 11/09/2018

Amser: 17:30 - 20:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Dyma sesiwn hyfforddi gan Cymorth Cynllunio Cymru yn canolbwyntio ar geisiadau cynllunio. Cyflwyno offer a gwybodaeth er mwyn tywys cynghorau trwy sut i ymateb i geisiadau, a sicrhau bod eu sylwadau yn effeithiol a phriodol ar gyfer eu hardal.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Cwrs Hyfforddi'r Hyfforddwr


Train the Trainer Course

Dyddiad: Dydd Llun, 17/09/2018

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Cwrs undydd dwys gan Academi Sgiliau Glasdir i’ch helpu i gynnal hyfforddiant wrth weithio, hynod effeithiol, mewn ffordd gadarnhaol a hyderus.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Dosbarth Meistr Cwta - Mailchimp - Cwrs Gloywi a Chreu Ffurflenni Cofrestru (sy'n cydymffurfio gyda GDPR)

Cymhorthfa Gynllunio


Planning Surgery

Dyddiad: Dydd Iau, 20/09/2018

Amser: 09:00 - 17:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Apwyntiad awr o hyd i drafod materion cynllunio gydag arbenigwr cynllunio annibynnol wedi ei drefnu gan Cyswllt Ffermio.

Mae’r gymhorthfa hyn yn rhoi’r cyfle i chi drafod materion cynllunio penodol ar gyfer eich busnes fferm neu goedwigaeth gan gynnwys adnewyddu adeiladau neu adeiladu o’r newydd, ynni adnewyddadwy a chyfleoedd arallgyfeirio neu fusnes twrisitaeth.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Dosbarth Meistr LinkedIn ar gyfer pobl busnes sydd eisiau cael mwy o fusnes


LinkedIn Masterclass for business people who want to get more business

Dyddiad: Dydd Llun, 24/09/2018

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Ai targedu marchnata Busnes i Fusnes ydych chi?

Os felly, LinkedIn ydy un o’r cyfryngau marchnata mwyaf dylanwadol, mae’n anfon mwy o bethau at wefannau corfforaethol a blogiau nag unrhyw rwydwaith cymdeithasol arall. Mae hefyd yn un o’r rhwydweithiau sy’n tyfu gyflymaf; mae gan 3 miliwn o fusnesau tudalen cwmni, ac mae 50% o fusnesau yn ennill busnesau newydd trwy LinkedIn.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo


Food Safety in Catering

Dyddiad: Dydd Mawrth, 25/09/2018

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Tystysgrif Lefel 2 ydy hon (Tystysgrif Hylendid Bwyd Sylfaenol gynt) a gynlluniwyd i ddysgu unigolion sy’n trin bwyd i werthfawrogi ymarferion hylendid bwyd da.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Dosbarth Meistr Cwta - Hysbysebu ar Facebook


Mini Masterclass - Facebook Advertising

Dyddiad: Dydd Mawrth, 25/09/2018

Amser: 18:00 - 20:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Felly, mae gennych chi dudalen Facebook i’ch busnes ac fe hoffech chi wneud yn siŵr fod y bobl iawn ar Facebook yn gwybod amdani. Neu, mae gennych chi gynnyrch neu wasanaeth gwych ac rydych chi am i bobl sydd ar Facebook ei brynu.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Dysgu Cymraeg ar gyfer dechreuwyr


Learn Welsh for complete beginners

Dyddiad: Dydd Mercher, 26/09/2018

Amser: 09:30 - 12:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Dyma gwrs ar gyfer dechreuwyr, sy’n cyflwyno geirfa a phatrymau iaith syml ac ymadroddion pob dydd. Mae’r pwyslais ar siarad yr iaith.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Clwb Marchnata Gogledd Cymru


North Wales Marketing Club

Dyddiad: Dydd Mercher, 26/09/2018

Amser: 10:00 - 12:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae Clwb Marchnata Gogledd Cymru, dan arweiniad Teresa Carnall o TBC Marketing wedi’i anelu at berchnogion busnesau bach a rheolwyr marchnata mewnol yng Ngogledd Cymru sydd yn edrych am arweiniad a chefnogaeth gyda’u marchnata.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Gweithio mewn Partneriaeth: Dal y Drych i Fyny


Working in Partnership: Holding up the Mirror

Dyddiad: Dydd Iau, 27/09/2018

Amser: 09:30 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Cydnabyddir yn eang na ellir parhau i gyflenwi gwasanaethau cyhoeddus drwy ddefnyddio dull seilo traddodiadol. Felly, mae troi ar weithio mewn partneriaeth o ran gwasanaethau cyhoeddus a dinasyddion yn anochel.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Gwyl Eryri


Snowdonfest

Dyddiad: Dydd Gwener a Dydd Sadwrn, 28/09/2018 i 29/09/2018

Amser: 17:00 - 22:00

Lleoliad: Parc Gwydir, Llanrwst

Bydd Gwyl Eryri yn ddiwrnod hwyliog, i’r teulu oll llawn cerddoriaeth, chwaraeon a ffilm.

Yn dilyn llwyddiant Gwyl Eryri 2014 rydym wedi llunio partneriaeth gyda Camu i’r Copa a Tape i gynnig profiad unigryw i chi.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events
Ymdopi'n Well - Ffyrdd Newydd o Weithio


Managing Better - New Ways of Working

Dyddiad: Dydd Mawrth, 02/10/2018

Amser: 10:00 - 14:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae’r digwyddiad Ffyrdd Newydd o Weithio yma i ddathlu llwyddiannau’r bartneriaeth Ymdopi’n Well.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Dosbarth Meistr Cwta - Strategaeth Cyfryngau Cymdeithasol


Mini Masterclass - Social Media Strategy

Dyddiad: Dydd Mawrth, 02/10/2018

Amser: 18:00 - 20:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Ydych chi wedi cael llond bol o dreulio gormod o amser ar gyfryngau cymdeithasol a ddim yn gweld unrhyw ganlyniadau? Efallai nad ydych chi’n cyfleu’r negeseuon cywir neu yn cysylltu gyda’r gynulleidfa gywir. Bydd bod â strategaeth cyfryngau cymdeithasol yn eich helpu i gynllunio beth sydd arnoch chi angen ei wneud a pham eich bod yn ei wneud.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
MS Excel – Syniadau a Triciau


Microsoft Excel – Tricks and Tips

Dyddiad: Dydd Mercher, 10/10/2018

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Hoffech chi wella’ch sgiliau Excel? Dewch draw i’r cwrs undydd hwn felly lle bydd cyfle i chi ddysgu am lawer iawn o syniadau ac awgrymiadau yn ymwneud ag Excel!

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Dosbarth Meistr Cwta - Cyfrinachau Cyfryngau Cymdeithasol


Mini Masterclass - Social Media Tips & Tricks

Dyddiad: Dydd Mawrth, 16/10/2018

Amser: 18:00 - 20:30

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Yn y Dosbarth Meistr Cwta hwn byddwn yn rhannu holl awgrymiadau a chyfrinachau’r grefft sy’n gwneud defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn rhywbeth hawdd sy’n arbed amser.

...mwy

.

Categoriau: Training / Hyfforddiant
Creu Cymunedau Cydnerth


Building Resilient Communities

Dyddiad: Dydd Iau, 18/10/2018

Amser: 09:00 - 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Hoffech chi’r cyfle i glywed mwy am amrywiaeth o brosiectau sy’n ceisio annog cymunedau o bob math i ddod yn fwy cydnerth?

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Fforwm Treftadaeth Conwy


Conwy Heritage Forum

Dyddiad: Dydd Mercher, 24/10/2018

Amser: 19:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Mae Fforwm Treftadaeth Conwy yn ymroddedig i helpu grwpiau treftadaeth bychan lleol a rhanbarthol i elwa o rwydweithio a’i gilydd ag i helpu grwpiau ddysgu gan ei gilydd , a gwneud y mwyaf o arbenigedd academaidd a gwybodaeth ein gilydd.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events
Clwb Marchnata Gogledd Cymru


North Wales Marketing Club

Dyddiad: Dydd Llun, 29/10/2018

Amser: 10:00 - 12:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Gan gyfarfod bob pedwerydd Llun o’r mis, mae Clwb Marchnata Gogledd Cymru yn canolbwyntio ar her neu bwnc marchnata gwahanol bob mis. Mae’r Clwb yn rhannu cymorth, cyngor a mewnwelediadau ar strategaethau a gweithredoedd profedig sy’n gweithio.

Bydd cyfarfod clwb mis Hydref yn edrych ar ‘Funnels’ Marchnata. Beth ydyn nhw? Oes angen un arnoch chi a sut rydych yn creu un.

...mwy

.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.


© Halwfraint Gladir. Wefan gan Delwedd. Bookmark and Share