Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Sylwadau pobl am Glasdir

“O’r cychwyn cyntaf roedd yn bleser cyd-weithio ac roedd yr holl trefniadau wedi gweithio mas yn arbennig o dda. O’r parcio i setio lan, y trefniadau trwyr holl broses, i’r bwyd hyfryd a’r de-rig roeddwn yn hapus iawn.”

BBC Cymru


“Fel trefnydd digwyddiadau mae’n rhaid imi ganmol Glasdir i’r cymylau! Rydym ni’n cynnal cynadleddau a digwyddiadau ar draws Cymru gyfan ac mae’r cyfleusterau yn ogystal â’r gwasanaeth cwsmer yng Nghlasdir heb ei ail.

Mae’r ystafelloedd yn fodern, yn olau ac yn agored. Mae’r staff yn broffesiynol iawn ond yn gyfeillgar a does yr un peth yn ormod o drafferth iddyn nhw wrth baratoi at y digwyddiad ac ar y diwrnod ei hun. Maen nhw’n gwneud i swydd trefnydd digwyddiadau fod yn un hawdd iawn!”

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru


“Mae Glasdir yn fan cyfarfod da, glân gyda maes parcio am ddim ac yn hawdd i’w gyrraedd gyda thrafnidiaeth gyhoeddus. Mae’r staff bob tro’n barod eu cymwynas ac rydym ni wedi derbyn adborth cadarnhaol yn ôl gan ein cynrychiolwyr. Rydym yn bwriadu cynnal rhagor o ddigwyddiadau yn y lleoliad hwn yn y dyfodol.”

Llywodraeth Cymru


“Rydym ni wedi defnyddio Glasdir fel man cyfarfodydd a digwyddiadau dros y 18 mis diwethaf ac mae’r staff wedi bod yn barod eu cymwynas bob tro, gyda llawer o ystafelloedd gwahanol ar gael ar gyfer digwyddiadau gwahanol.”

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr


“Rydym wedi defnyddio Glasdir ar gyfer llawer o’n digwyddiadau dros y blynyddoedd ac rydym yn dychwelyd pob tro – mae’r cyfleusterau’n wych ac mae’r staff bob amser mor broffesiynol, yn gyfeillgar ac yn gymwynasgar, ac yn sicrhau bod gennym bopeth yr ydym ei angen. Mae’n wych cael cefnogi menter gymdeithasol wledig gyda ystafelloedd o safon uchel ac rydym wedi derbyn adborth da gan ein cleientiaid am Glasdir fel lleoliad ar gyfer ein digwyddiadau.”

Canolfan Cydweithredol Cymru


“Bu inni dderbyn oddeutu 30 o e-byst yn ein llongyfarch gan bobl wnaeth fynychu’r Fforwm. Fe gafodd pawb ddiwrnod gwych a bu clod cyffredin ynghylch cyfleusterau a staff Glasdir. Roedd gennych chi dîm amryddawn o staff a oedd yn fwy na bodlon cynnig help llaw i fynd i’r afael â’r holl fân drafferthion (a ddigwyddodd yn anochel). Felly diolch ichi am hynny. Roedd y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol ac rydym heb os yn bwriadu defnyddio Glasdir y flwyddyn nesaf.”

Cerdded Gogledd Cymru


“Bu i Shelter Cymru gynnal seminar i 60 o gynrychiolwyr yn Glasdir. Cafodd y digwyddiad ei drefnu dros y ffôn a bu i staff Glasdir gynnig cyngor a chefnogaeth arbennig.

Roedd yn hawdd cyrraedd y ganolfan ac mae cynllun yr adeilad yn drefnus felly roedd y broses o symud i sesiynau eraill a rhwydweithio yn rhwydd. Bu i’r mynychwyr gynnig adborth cadarnhaol am y bwyd ac am y lleoliad ei hun. Ni fyddai Shelter Cymru yn oedi rhag cynnal digwyddiadau eraill yn Glasdir yn y dyfodol. Hoffem ddiolch i bawb yn Glasdir am ein helpu ni i gynnal seminar llwyddiannus arall.”

Shelter Cymru


“Diolch yn fawr iawn ichi am eich help a chefnogaeth gyda threfnu digwyddiad Twristiaeth Antur. Roeddech chi’n wych!”

Twristiaeth Antur / Adventure Tourism


“Lleoliad gwych ar gyfer digwyddiadau mawr a bach, lot o barcio am ddim a lleoliad canolog delfrydol ar gyfer Gogledd Cymru. Gwasanaeth proffesiynol ond cyfeillgar, a tîm sy’n barod i helpu bob amser.”

A470 Training


 

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Conwy
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.